Aktualności

Stawki VAT bez zmian

Zgodnie z dodanym do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. art. 146aa, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:
1)    stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
2)    stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
3)    stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
4)    stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Z powyższej regulacji wynika, że okres stosowania podwyższonych stawek podatku VAT (23% i 8%) będzie uzależniony od określonych wskaźników:

  • relacji państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto (o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz
  • sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego (o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o finansach publicznych).


Rafał Linka
Młodszy konsultant podatkowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doręczenie postanowienia jako warunek skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT

Określony w art. 87 ust. 2 w związku z ust. 6 u.p.t.u. termin zwrotu różnicy podatku został przedłużony, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających.

 


Jak stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 29 października 2018 r. (III SA/Wa 435/18): „Niewątpliwie na tle art. 87 ust. 2 ustawy o VAT pojawia się pytanie, czy warunkiem skutecznego przedłużenia terminów (60 dni - art. 87 ust. 2 ustawy o VAT oraz 25 dni - art. 87 ust. 6 ustawy o VAT) jest doręczenie podatnikowi postanowienia naczelnika urzędu skarbowego przed ich upływem, nadanie przed upływem tych terminów postanowienia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, czy też wystarczy samo wydanie przed upływem tych terminów przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia w tym przedmiocie.”

 


Powyższy problem prawny okazał się na tyle istotny, że postanowieniem z dnia 16 listopada 2017 r. sygn. akt I FSK 255/17 Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozpoznania składowi siedmiu sędziów NSA następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2015 r. dla zachowania terminu do przedłużenia zwrotu różnicy podatku w celu zweryfikowania zasadności tego zwrotu, określonego w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...), konieczne było przed upływem tego terminu doręczenie podatnikowi postanowienia naczelnika urzędu skarbowego przedłużającego termin, czy też wystarczyło jeśli przed upływem terminu do dokonania zwrotu to postanowienie zostało wydane (sporządzone i podpisane), ewentualnie, w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego, także przekazane temu operatorowi w celu doręczenia?". Wprawdzie uchwała w tej sprawie nie została podjęta, jednak przedmiotowa kwestia została rozstrzygnięta wyrokiem z 23 kwietnia 2018 r. sygn. akt I FSK 255/17, wydanym w składzie siedmiu sędziów NSA. Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że termin do zwrotu różnicy podatku może być przedłużony, ale tylko wówczas, gdy przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.

 


WSA podzielił stanowisko zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłym w składzie siedmiu sędziów z dnia 23 kwietnia 2018 r., zgodnie z którym w stanie prawnym obowiązującym w 2015 r., określony w art. 87 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy o VAT termin zwrotu różnicy podatku został przedłużony, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających. Zdaniem Sądu powyższą ocenę należy zastosować również w niniejszej sprawie, tj. w stanie prawnym obowiązującym w 2017 r., gdyż stosowne przepisy prawa nie uległy w tym zakresie takiej zmianie, która uzasadniałaby odejście od wykładni zastosowanej przez NSA w omawianym wyroku.

 


Uwzględniając powyższe, WSA podkreślił że jeżeli podatnikowi nie doręczono postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku przed upływem terminu przewidzianego w art. 87 ust. 2 lub w ust. 6 ustawy o VAT, to tym samym ma on uprawnione przekonanie, że zwrot różnicy podatku nastąpi w terminie 60 dni (ust. 2) lub 25 dni (ust. 6) od dnia złożenia rozliczenia, lub w terminie wskazanym w ostatnio wydanym postanowieniu przedłużającym termin zwrotu.

Kacper Wolak
Młodszy konsultant podatkowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Telefon: 22 517 30 77

Debata: Stosunki polsko-rosyjskie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 6 listopada 2018 r. w Instytucie Studiów Podatkowych odbyła się debata w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na temat: „Stosunki polsko-rosyjskie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Kanwę do debaty stanowiła inauguracja najnowszej książki prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego pt. „Polska – Rosja. tom V. Myśli o Rosji i bolszewizmie w stulecie niepodległości”


Debata poprzedzona była uroczystością wręczenia Medali „VIRTUS EST PERFECTA RATIO” im. Księcia Franciszka Ksawerego Druckiego -Lubeckiego.
Na wstępie debaty głos zabrał Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce SergeyAndreev.


Wykład wprowadzający do debaty wygłosił prof. dr hab. Stanisław Bieleń(Wydział Nauk Politycznych i Studiów  Międzynarodowych UW).


W debacie uczestniczyli: Ambasador Stanisław Ciosek prof., dr hab. Stanisław Bieleń oraz prof. dr hab. Witold Modzelewski.

 

Więcej zdjęć z debaty można zobaczyć tu:

http://www.isp-modzelewski.pl/2013-08-13-10-25-50/category/56-debata-stosunki-polsko-rosyjskie

 

Wywiad z prof. Witoldem Modzelewskim o roli bolszewików w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, można zobaczyć tu:

https://youtu.be/3i4LMbgi264

 

Relację z debaty pt. „Stosunki polsko-rosyjskie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, można zobaczyć tu:

https://youtu.be/BD2cFTzzrVY

 

Zaproszamy na debatę "Stosunki polsko-rosyjskie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości"

Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych zaprasza na debatę w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na temat: „Stosunki polsko-rosyjskie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Kanwę do debaty stanowić będzie inauguracja najnowszej książki prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego pt. „Polska – Rosja. tom V. Myśli o Rosji i bolszewizmie w stulecie niepodległości”


Debata poprzedzona będzie uroczystością wręczenia Medali „VIRTUS EST PERFECTA RATIO” im. Księcia Franciszka Ksawerego Druckiego -Lubeckiego.


Agenda:
Data: 6 listopada 2018 r. godz. 11:00


Miejsce: Pałac Konstancji siedziba Instytutu Studiów Podatkowych w Warszawie ul. Kaleńska 8 – sala im. Księcia Franciszka Ksawerego Druckiego -Lubeckiego.
1. 10:30 - 11:00   Powitalna kawa, rejestracja Gości


2. 11:00 – 11:15  Przywitanie Gości – prof. dr hab. Witold Modzelewski


3. 11:15 –11:45 Uroczyste wręczenie Medali „VIRTUS EST PERFECTA RATIO” im.  Księcia Franciszka Ksawerego Druckiego -Lubeckiego.


4. 11:45 – 13:00  Debata na temat: „Stosunki polsko-rosyjskie w stulecie odzyskania przez Polskę  niepodległości”:

  • wykład prof. dr hab. Stanisława Bielenia – Wydział Nauk Politycznych i Studiów  Międzynarodowych UW    `  
  • inauguracja  książki pt. „Polska – Rosja. tom V. Myśli o Rosji i bolszewizmie w  stulecie  niepodległości”
  • dyskusja z udziałem zaproszonych Gości


5. 13:00  Lunch.


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 30 października 2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 225173086

Debata „Sukcesy i patologie dwudziestopięciolecia podatku od towarów i usług w Polsce – doświadczenia i przyszłość”

W dniu 5 lipca 2018 r.  w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata naukową na temat: „Sukcesy i patologie dwudziestopięciolecia podatku od towarów i usług w Polsce – doświadczenia i przyszłość”


W  dniu 5 lipca 2018 r. mija ćwierćwiecze obowiązywania w Polsce podatku od towarów i usług, który stał się najważniejszym źródłem dochodów budżetowych oraz gwarantem stabilności finansowej naszej państwowości. Jednocześnie od ponad 10 lat podatek ten spowodował największe w historii wyłudzenia środków publicznych oraz bezprecedensowy rozwój przestępczości podatkowej.


Celem debaty była próba podsumowania doświadczeń legislacyjnych, fiskalnych i ustrojowych tego podatku oraz sformułowanie prognoz. W debacie uczestniczyło ponad 80 Osób: naukowcy, praktycy, funkcjonariusze publiczni, dziennikarze oraz studenci.
Uroczystego otwarcia Debaty dokonał  prof. dr hab. Tomasz Giaro Dziekan WPIA UW.


Debata poprzedzona była wystąpieniami zaproszonych Gości: prof. dr hab. Jerzego Osiatyńskiego byłego Ministra Finansów (w 1993 r. nadzorował wprowadzenie w Polsce ustawy VAT), Leszka Skiby Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Posła Janusza Szewczaka Wiceprzewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.


Sławomir Siwy Przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy Pl wręczył Panu Profesorowi Witoldowi Modzelewskiemu „Order Złotego Merkuriusza” w uznaniu zasług za i wieloletni wkład w walkę z patologiami w podatku od towarów i usług.


Panel dyskusyjny udziałem prof. dr. hab. Wiesława Czyżowicza, prof. dr. hab. Jerzego Żyżyńskiego, prof. dr. hab. Wiesława Jasińskiego i Sławomira Siwego poprzedzony był wystąpieniem wprowadzającym prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego. Moderatorem dyskusji panelowej był dr Krzysztof Radzikowski. Debata obejmowała wystąpienie problemowe, głosy ad vocem, dyskusję panelową oraz odpowiedzi panelistów na pytania z sali.
Podsumowania debaty dokonał prof. dr hab. Witold Modzelewski.


Uczestnicy Debaty mieli możliwość zapoznania się z najnowszą książką autorstwa Witolda Modzelewskiego  wydaną w dniu debaty przez Instytut Studiów Podatkowych: „Podatek od towarów i usług: refleksje na 2018 rok”


Partnerem Debaty było Wydawnictwo CH Beck
Patronat medialny sprawowali: Portal Infor.pl i miesięcznik Doradztwo Podatkowe- Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych

 

 
do góry
Agencja interaktywna Migomedia