Polityka prywatności i warunki przetwarzania danych osobowych

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez 

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

 

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

 

  1. I.       Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów ISP Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich jak:

1)      realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych  dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,

2)      zawarcie oraz realizacja umowy między ISP Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.  a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

3)      informowanie Państwa na bieżąco o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi wydarzeniami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze,

4)      marketing bezpośredni,

5)      przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń,

6)      raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,

7)      weryfikacja zdolności płatniczych,

8)      profilowanie danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.

 

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez ISP Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.:

-        przez czas wykonania tych obowiązków,

-        przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,

-        przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

 

  1. II.    Jaki rodzaj danych osobowych należy podać?

1)      NIP

2)      PESEL

3)      adres zamieszkania

4)      adres do korespondencji

5)      adres poczty e-mail

 

- w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

 

III. Przekazywanie danych

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

-        pracownikom oraz współpracownikom, a także świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne,

-        świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,

-        świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach).

 

IV. Prawo dostępu do danych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

1)      udzielenia informacji o przetwarzanych danych,

2)      wydania kopii przetwarzanych danych,

3)      niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,

4)      uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

5)      ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,

6)      niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,

7)      przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

 

  1. V.    Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

 

VI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry
Agencja interaktywna Migomedia