KONTAKT DO DZIAŁU SZKOLEŃ

Warszawa 22 517 30 90 Kraków 12 423 23 00 Poznań 61 848 33 48 Katowice 32 259 71 50

Zasady sporządzania jednostkowego i łącznego sprawozdania finansowego jednostki budżetowej i jednostki nadrzędnej za rok 2018 – nowy załacznik nr 12 „informacja dodatkowa”

Warszawa, 10 grudnia 2018 r.

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania jednostkowego i łącznego sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz zbudowanie systemu dokumentowania, księgowania i eliminowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętych sprawozdaniem łącznym. Na szkoleniu omówione zostaną zasady wykazywania danych księgowych w zakresie dochodów budżetowych, w tym dochodów zaliczanych do działalności operacyjnej podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej, należności budżetowych, odsetek, odpisów aktualizujących należności, zobowiązań budżetowych, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych oraz aktywów trwałych i obrotowych w zakresie obowiązujących w roku 2018 zasad wyceny oraz zasad ustalania wyniku finansowego, w tym specyfiki funkcjonowania państwowych funduszy celowych.  Na szkoleniu omówione zostaną również nowe obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku zmiany zasad rachunkowości budżetowej wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów ws. rachunkowości i planów kont dla jednostek i zakładów budżetowych.
Szkolenie 1-dniowe dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych, w tym dysponentów państwowych funduszy celowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Program:
 1. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej na dzień 31 grudnia 2018 roku.
 2. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON – problem posługiwania się NIP-em i REGON-em w jednostkach i zakładach budżetowych po centralizacji rozliczeń VAT.
 3. Przygotowanie do sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018 przez państwową i samorządową jednostkę budżetową oraz samorządowy zakład budżetowy – analiza nowych wzorów sprawozdań, problem bilansów państwowych funduszy celowych oraz problem braku druku bilansu z wykonania budżetu państwa za rok 2017.
 4. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018 - aktywa trwałe i obrotowe, należności i zobowiązania, odpisy umorzeniowe środków trwałych, odpisy aktualizujące należności (wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niezapłaconych na koncie 290), rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, przykłady rozliczeń międzyokresowych przychodów, przykłady rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów, fundusz jednostki i wynik finansowy oraz stan (wynik) państwowego funduszu celowego w bilansie jednostki budżetowej.
 5. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2018 – przychody i koszty z tytułu działalności operacyjnej podstawowej w tym dochody budżetowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową, w tym dodatnie i ujemne skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy.
 6. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018 – zwiększenia i zmniejszenia funduszu oraz wynik finansowy.
 7. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2018 – zasady ustalania wartości rynkowej środków trwałych stanowiących mienie państwowe lub mienie komunalne.
 8. Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2018 przez jednostkę nadrzędną – definicja jednostki nadrzędnej oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 9. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 przez jednostkę nadrzędną – bilans z wykonania budżetu JST oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 10. Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976 – korekty obrotów i sald w zakresie łącznego sprawozdania finansowego  za rok 2018.
 11. Odpowiedzi na pytania.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Szkolenie prowadzi:
Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993‒2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.


TERMIN, MIEJSCE:
10 grudnia 2018 r. w godz. 10.00 -15.50, Warszawa, Pałac Konstancji - Siedziba ISP, ul. Kaleńska 8

 

CENA:
Cena za uczestnictwo wynosi 399 zł wraz z materiałami
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 339 zł wraz z materiałami


Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia

 

 


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, akceptuję treść regulaminu i wyrażam zgodę na otrzymywanie od grupy ISP wszelkich informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych należących do grupy ISP dla celów marketingu bezpośredniego.
Powyższe działania grupy ISP nigdy nie będą się odbywały na koszt odbiorcy.
do góry
Agencja interaktywna Migomedia