KONTAKT DO DZIAŁU SZKOLEŃ

Warszawa 22 517 30 90 Kraków 12 423 23 00 Poznań 61 848 33 48 Katowice 32 259 71 50

Jak sporządzić nowy załącznik 12 „informacja dodatkowa” w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej – przygotowanie i opracowanie danych prezentowanych w informacji dodatkowej

Warszawa, 8 lutego 2019 r.

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT

 

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania nowego załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” do sprawozdania finansowego za rok 2018, według wzoru określonego w obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

Nowy załącznik nr 12 „Informacja dodatkowa” jest po raz pierwszy sporządzany przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe za rok 2018 i wymaga zbudowania specyficznego systemu zbierania i opracowania danych, a także prezentacji danych w formie specjalnych tabel i zestawień stanowiących merytoryczną część informacji dodatkowej.

Na szkoleniu omówione zostaną wzory tabel i zestawień jakie należy przygotować w gminach, powiatach, województwach celu sporządzenia informacji dodatkowej jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z informacji dodatkowych samorządowych jednostek i zakładów budżetowych z uwzględnieniem zadań własnych i zleconych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na szkoleniu omówione zostaną również wzory tabel i zestawień jakie należy przygotować w jednostce nadrzędnej i u dysponenta środków budżetu państwa II stopnia w celu sporządzenia informacji dodatkowej danego dysponenta oraz jednostek podległych i nadzorowanych.

Szkolenie 1-dniowe dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, krajowej administracji skarbowej, sądów, prokuratury, służb mundurowych i wszystkich państwowych jednostek budżetowych jako jednostek nadrzędnych, jako dysponentów II stopnia i jako dysponentów III stopnia.

 

Program:

1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla państwowych jednostek budżetowych – specyfika jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych jako dysponentów II i III stopnia.

2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

3. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2018 roku.

4. Wzór załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” i jego rola.

5. Ogólne omówienie zakresu danych wykazywanych w załączniku nr 12 „Informacja dodatkowa” i ich powiązanie z bilansem, z rachunkiem zysków i strat, z zestawieniem zmian funduszu.

6. Szczegółowe omówienie wprowadzenia do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa”- dane jednostki a problem z NIP i REGON samorządowych jednostek budżetowych po centralizacji rozliczeń VAT stosujących w jednej księdze głównej 2 numery NIP, omówienie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, metod wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji oraz omówienie problemu niezgodności danych w zakresie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ujmowanych na koncie 013 finansowanych z paragrafu 421 wykazywanych w pozycji B.II rachunku zysków i strat.

7. Szczegółowe omówienie dodatkowych informacji i objaśnień do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” wraz z wzorami tabel i zestawień oraz zakresem merytorycznym dla:

 • szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1.,
 • zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,
 • kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3.,
 • wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4.,
 • wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5.,
 • liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,
 • danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,
 • danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,
 • podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,
 • kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,
 • kwoty zobowiązań w ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,
 • kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,
 • wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,
 • łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.,
 • kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,
 • innych informacji dla pozycji 1.16.,
 • wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,
 • kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,
 • kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,
 • informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.,
 • innych informacji dla pozycji 2.5.,
 • inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3..

8. Zadania własne a zadania zlecone i zasady prezentacji przychodów i kosztów, należności i zobowiązań związanych z realizacją zadań zlecony realizowanych przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe w „innych informacjach” załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa”– nieruchomości Skarbu Państwa, 500plus, świadczeni rodzinne, świadczenia alimentacyjne itp..

9. Zakres uregulowań wewnętrznych ujednolicających wzory tabel i zestawień dla jednostek składających „Informację dodatkową” oraz rozszerzenia zakresu informacji wynikające ze specyfiki jednostki.

10. Przykłady i odpowiedzi na pytania.

 

 


 


Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 Szkolenie prowadzi:
Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993‒2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.

 


 

TERMIN I MIEJSCE: 
1 lutego 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8


CENA: 

Cena za uczestnictwo wynosi 399 zł wraz z materiałami

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 349 zł wraz z materiałami

 

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, akceptuję treść regulaminu i wyrażam zgodę na otrzymywanie od grupy ISP wszelkich informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych należących do grupy ISP dla celów marketingu bezpośredniego.
Powyższe działania grupy ISP nigdy nie będą się odbywały na koszt odbiorcy.
do góry
Agencja interaktywna Migomedia